Правила на поведение

За усвояване правилата на поведение се използува методът беседа, съчетан с анализ на постъпките на положителни или отрицателни герои от художествената литература. За целта бяха подготвени специални серии от разказчета и стихове за прочитане в I-II и III-IV клас, третиращи изучаваното конкретно правило, добра или лоша постъпка на деца в различни ситуации. Анализът на поведението на героите от литературата се свързваше с анализ на собственото поведение на децата в аналогични ситуации.

Художественият стил на разказите и стиховете оказват голям ефект върху учениците от началните класове. Въздействието на съдържащата се в тях нравствена поука е много по-голямо от обикновеното дидактично изискване. Така с помощта на споменатите серии от художествени разкази и стихове се създаваше необходимата психологическа нагласа и повишен интерес у децата към заниманията от този род. Те с нетърпение и с радост очакваха всяко следващо занятие.

Независимо от очевидния успех от прилаганите средства на този етап от изследването, бе необходимо да не допускаме увлечение по самото изучаване на правилата или спиране до тук. Основната цел бе формирането на умения и навици. Централно място в експерименталната работа зае организацията на цялостния живот на децата в училище, в къщи, на улицата, на обществени места така, че при спазване на усвоените правила за културно поведение и непрекъснатото им упражняване, те да се превърнат в навици. По този начин достигнахме до втората степен на формиращите се действия -преодоляване на големите първоначални трудности, произтичащи от отрицателното влияние на старите навици, от лабилността на новите действия.

Това е етапът, на който свършват усилията на много педагози за формиране на определен вид поведение у учениците. Тук много ясно се откроява разликата между съзнание и поведение у детето. Ако попитаме невежливо постъпилото дете какво е трябвало да направи в случая (какво гласи правилото), то може веднага да го назове, но въпреки правилния отговор, липсата на изграден навик се проявява в неспазването му и опитът да се постъпи според това правило среща големи трудности. При усвояване правилата на културното поведение произтичат трудности и от обстоятелството, че изискваният начин на
151

This entry was posted in Uncategorized by admin. Bookmark the permalink.

Comments are closed.